page1image55888528

Opublikowane na Strona Urzędu Miejskiego w Augustowie (https://urzad.augustow.pl (https://urzad.augustow.pl))

Strona główna (/) > Opłata uzdrowiskowa

Uaktualnione przez Ewa Mickiewicz, 16/07/2021, Wysłane przez Anna Rogalewska, 17/02/2016

INSTRUKCJA KROK PO KROKU

 1. Opłata uzdrowiskowa pobierana jest od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych na terenie Osiedla Uzdrowisko – jednostki pomocniczej Miasta Augustowa.

 2. Opłata pobierana jest od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę za cały okres pobytu, najpóźniej w ostatniej jego dobie.

 3. Dzienne stawki opłaty uzdrowiskowej na obszarze miasta Augustowa określone są Uchwałą XXXIII/301/17 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zasad ustalenia i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej.

 4. Pobór opłaty uzdrowiskowej odbywa się w drodze inkasa.

 5. Opłatę od osób przebywających w hotelach, pensjonatach, domach wypoczynkowych,

  schroniskach, zakładach uzdrowiskowych, obozowiskach turystycznych i innych

  jednostkach tego typu – pobierają kierownicy tych jednostek.

 6. Od osób przebywających w kwaterach prywatnych opłatę uzdrowiskową pobiera właściciel

  kwatery, Augustowska Organizacja Turystyczna w swojej siedzibie.

 7. Za pobór opłaty uzdrowiskowej przysługuje inkasentom wynagrodzenie w wysokości 10%

  od sumy zainkasowanej opłaty.

 8. Do rozliczania przez inkasentów opłaty uzdrowiskowej służy kwitariusz przychodowy, który

  po zawarciu umowy zlecenia można pobrać w Wydziale Finansowym – pokój 212 i 214. Należy podkreślić, że każda gmina, która pobiera opłatę uzdrowiskową, może liczyć na dotację z budżetu państwa. Jest ona równa wpływom z tytułu pobieranej opłaty. Zatem, jeżeli na konto Urzędu w danym roku wpłynie z opłaty uzdrowiskowej kwota 300.000,00 zł, to taką kwotę w formie dotacji gmina otrzyma również z budżetu państwa.

Opłaty:

Stawka opłaty uzdrowiskowej wynosi 4,20 zł za każdą rozpoczętą dobę pobytu, przy czym:

– od 01.05.2017r. -stawka opłaty na polu namiotowym wynosi 2,00 zł (pobyt z wykorzystaniem namiotu, przyczepy kempingowej czy kampera),

– za każdy dzień pobytu dzieci do lat 7 stawka opłaty wynosi 1,00 zł.

Osoby przebywające w kwaterach prywatnych mogą dokonać opłaty w siedzibie Augustowskiej Organizacji Turystycznej:
ul. Rynek Zygmunta Augusta 19, 16–300 Augustów
Tel.: (+48) 728-755-936 (tel:(+48) 728-755-936)

E-mail: aot@poczta.onet.eu (mailto:aot@poczta.onet.eu) [1]

Uwagi:

Opłaty uzdrowiskowej nie pobiera się:

 1. pod warunkiem wzajemności – od członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca pobytu stałego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

 2. od osób przebywających w szpitalach;

 3. od osób niewidomych i ich przewodników;

 4. od podatników podatku od nieruchomości z tytułu posiadania domów letniskowych

  położonych w miejscowości, w której pobiera się opłatę miejscową albo uzdrowiskową;

 5. od zorganizowanych grup dzieci i młodzieży szkolnej.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 849).

 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 poz. 613 z późn. zm.).

 3. Uchwała Nr XXIX/268/16 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 5 grudnia 2016 roku w sprawie zasad ustalenia i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej (Dz. U. Województwa Podlaskiego z 2016 roku poz. 4672).

 4. Uchwała nr XXXIII/301/17 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie zasad ustalenia i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej (Dz. U. Województwa Podlaskiego z 2017 roku poz. 1477).

Sprawę prowadzi:

Wydział Finansowy Urzędu Miejskiego w Augustowie
Tel.: 87-643-42-22 (tel:87-643-42-22), 87-643-80-54 (tel:87-643-80-54)
E-mail: podatki.oplaty@urzad.augustow.pl (mailto:podatki.oplaty@urzad.augustow.pl) [2]

LINKI

uchwała nr XLI/389/17 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 22 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIX/268/16 Rady Miejskiej (http://dziennikiwojewodzkie.pl/ShowAct.aspx?id=727748) [3]

© 2021 Gmina Miasto Augustów. Wszelkie prawa zastrzeżone

Źródłowy URL: https://urzad.augustow.pl/dla-mieszkancow/mieszkancy/wykaz-spraw-i- formularzy/oplata-uzdrowiskowa
Odnośniki
[1] mailto:aot@poczta.onet.eu

[2] mailto:podatki.oplaty@urzad.augustow.pl
[3] http://dziennikiwojewodzkie.pl/ShowAct.aspx?id=727748
[4] https://urzad.augustow.pl/javascript%3Ahistory.go%28-1%29

Scroll to Top